Čovek

Šta su alveole?c) Mehurići u plućima pomoću kojih dišemo

Alveola

Alveole su mali mehuri u našim plućima koji sačinjavaju respiratornu površinu pluća (pomoću koje dišemo). Da bismo disali, neophodan nam je kiseonik. Disanjem razmenjujemo gasove - udišemo vazduh bogat kiseonikom, a izdišemo vazduh zasićen ugljen-dioksidom. Kada udahnemo, vazduh ulazi u naše alveole u kojima se izdvaja kiseonik, koji zatim odlazi direktno u krv i raznosi se krvlju kroz čitav organizam. Kada izdišemo, oslobađamo se ugljen-dioksida - otpadnog proizvoda respiracije (disanja).

Respiratorni sistem čovekaostala pitanjasledeće pitanje