FIZIKA

Atom

priredila: Sanja Jović

 

Sva materija koja postoji sačinjena je od sićušnih čestica koje se nazivaju atomi. Oni su tako sićušni da ih u glavicu čiode može stati i više od 60 milijardi. Stari Grci su prvi pretpostavili da se materija sastoji od sitnih gradivnih čestica. Atomi sadrže još manje čestice - protone (pozitivno naelektrisane čestice), neutrone (bez naelektrisanja) i elektrone (negativno naelektrisane čestice). Kako je broj protona uvek jednak broju elektrona u atomu, naelektrisanja ovih čestica se međusobno potiru, pa je atom neutralan, odnosno nema nikakvo naelektrisanje.

Struktura atoma - protoni sa neutronima grade nukleus (jezgro) atoma, a elektroni slobodno osciluju oko jezgra po svojim utvrđenim putanjama