FIZIKA

Radioaktivnost

priredila: Sanja Jović

 

Radioaktivne supstance se sastoje od čestica raspadnutih atoma koje emituju veliku energiju koja se naziva nuklearna energija. Ovi delovi raspadnutih atoma, nakon što oslobode radioaktivnu energiju grade nove supstance i hemijska jedinjenja. Postoje tri tipa radioaktivnosti, odnosno radioaktivnih čestica: alfa čestice, beta čestice i gama zraci. Alfa čestice su sačinjene od dva protona i dva neutrona. Ove čestice stoga imaju pozitivno naelektrisanje i one emituju najslabije zračenje. Beta čestice se sastoje samo od elektrona i stoga imaju negativno naelektrisanje. Ove čestice imaju veću prodornu moć od alfa čestica. Gama zraci su oblik najjačeg radioaktivnog zračenja. Kako su to zapravo elektromagnetni talasi, oni nemaju nikakvo naelektrisanje.

Vrste radioaktivnih čestica i njihova prodornost kroz različite materijale