FIZIKA

Talasi

priredila: Sanja Jović

 

Neke vrste talasa prenose energiju kroz materiju tako što čine da materija vibrira. Postoje dva tipa takvih talasa. Transverzalni (poprečni) talasi utiču na sitne čestice neke materije na taj način da ona počinje da vibrira pod pravim uglovima u odnosu na pravac talasa. Longitudinalni (paralelni) talasi utiču na čestice tako da materija počinje da vibrira u istom smeru u kojem se kreću i sami talasi. Elektromagnetni talasi, kao što su na primer X-zraci (rentgen zraci) ne utiču na materiju da vibrira, već prolaze kroz nju.

Primeri transverzalnih i longitudinalnih talasa i njihovih uticaja