ZANIMLJIVOSTI

 

Geografija

Meandri

napisala: Katarina Rolović

 

Na putu ka svom ušću, reka dubi sebi korito. Ako teče brzo, niz strmu padinu, ona useca duboku dolinu. Ali ako teče polako kroz ravnicu, ona često vijuga, stvarajući okuke koje se nazivaju meandri.

Kad dospeju u ravničarske predele, uglavnom pri kraju svoga puta, reke teku krivudajući. Tada im je tok spor, a one uz put talože raznovrsan  materijal. Kada rečno korito postane vijugavo, nastaje stalna erozija, koja još jače useca meandre - reka taloži nanos na unutrašnjoj strani okuke, a dubi spoljašnju, strmu stranu. Neki meandri postaju prave omče, koje jednoga dana bivaju odsečene od rečnog korita. Tako se stvaraju "mrtvaje"napuštena rečna jezera.