NAUKA

Teški metali

priredila: Sanja Jović

 

Kako su nastali teški hemijski elementi, od gvožđa do uranijuma?

Tamna (teška) materija i tamna energija potiču još iz najranijih dana univerzuma, kada su postojali laki elementi kao što su helijum i litijum. Teški metali su nastali nešto kasnije, prilikom formiranja zvezda, kada su se međudejstvom protona i neutrona stvarala nova atomska jezgra. Tako, na primer, četiri vodonikova jezgra (svaki sa jednim protonom) spajali su se u seriji reakcija stvarajući jezgro helijuma (dva protona i dva neutrona). Taj proces se i danas odvija u unutrašnjosti Sunca, isijavajući energiju koja nas greje. Međutim, kada fuzijom (spajanjem) nastanu elementi koji su teži od gvožđa, za taj proces je neophodno znatno više neutrona. Zbog toga astronomi veruju da su atomi teških metala nastali u eksplozijama supernova, kada se oslobađa velika količina neutrona, ali još nije poznato kako se taj proces zaista odvijao. U skorije vreme neki naučnici su izneli pretpostavku da su, bar neki od najtežih elemenata kao što su zlato i olovo, nastali u snažnijim eksplozijama, posle sudara dve neutronske zvezde - sićušna, sagorela zvezdana tela - koje se potom sažimaju u "crnu rupu".