ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Manastiri Skadarskog jezera

Manastir na Starčevu

Dinastija Balšića, za vreme svoje vladavine Zetom, poznata je između ostalog i po podizanju pravoslavnih manastira na ostrvima Skadarsko jezera – Starčevu, Beški i Moračniku.

Najstariji manastir sa crkvom posvećenom Uspenju Bogorodice podignut je na Starčevu između 1376. i 1378. godine. Osnivanje manastira vezuje se za starca Makarija koji je, moguće, kao isposnik živeo na ostrvu po kome je ono nazvano Starčeva gorica. Manastirska crkva je manja jednobrodna građevina sa centralnom kupolom. Pored crkve, manastirski kompleks se sastoji i od zgrada konaka i pomoćnih objekata. Opasan je visokim zidom sa kapijom. Ispred crkve nalazi se grob poznatog štampara Božidara Vukovića-Podgoričanina.

Manastir podignut na ostrvu Beški sastoji se od dve crkve, starije posvećene Sv. Đorđu i mlađe, Sv. Bogorodice. Preciznih podataka o gradnji starije crkve nema, ali je moguće pretpostaviti da je njen ktitor bio Đurđe II Stratimirović-Balšić, te da je nastala krajem XIV veka. Radi se o većoj jednobrodnoj građevini sa kupolom, prostranom pripratom i velikim zvonikom. Manju crkvu, posvećenu Bogorodici, podigla je za svoj mauzolej Jelena Balšić 1440. godine, kako stoji uklesano iznad vrata. Crkva je malih dimenzija, jednobrodne osnove sa blago prelomljenim svodom, što su odlike hramova podignutih u vreme Crnojevića.U crkvi se nalazi i grob Jelene Balšić. Slično Starčevu, i manastir Beška je igrao značajnu ulogu u duhovnom životu Zete, budući da se u njemu odvijala intenzivna prepisivačka delatnost. Manastir Moračnik je podignut na istoimenom ostrvu sa crkvom Sv. Bogorodice. Prvi put se pominje 1417. godine u povelji Balše III, koji je, moguće, bio i njegov ktitor. Pored crkve, manastirski kompleks sačinjavaju zgrada konaka, trpezarija i visoka kula sa četiri sprata. Manastir je opasan kamenom ogradom sa monumentalnom kapijom.

Sve crkve iz perioda Balšića bile su živopisane, o čemu svedoče sačuvani tragovi na njihovim zidnim površinama. Nakon obnove konaka život se vratio u manastir Starčevo, dok su ostala dva i dalje napuštena.